กรมทรัพยากรน้ำเตรียมรับมืออุทกภัยและภัยแล้ง เพิ่มน้ำต้นทุนช่วยเกษตรกร

ข่าวสารภาครัฐ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ เตรียมความพร้อมในฤดูฝน ด้วยการเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อรับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะมาถึง โดยนายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า ในเรื่องนี้กรมฯมีแผนดำเนินงาน โดยเน้นเป้าหมายการฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ต้นน้ำ และพื้นที่ชุ่มน้ำ พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ผ่านโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงได้ติดตามสถานการณ์ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้การทำงานของกรมทรัพยากรน้ำเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และเพื่อเป็นการซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้งซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต มีเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในปีงบประมาณ 2564 เพิ่มขึ้น 170 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์ 52,624 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 213,788 ไร่ โดยให้มีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดทั้งฤดูกาลและมั่นคงต่อเนื่องสำหรับแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งนั้นต้องจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน โดยหลักสำคัญคือจะต้องให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นลำดับสอง และน้ำเพื่อการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด