การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

ข่าวสารภาครัฐ

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม เพื่อให้การบริหารราชการภายในส่วนราชการมีความคล่องตัว รวดเร็ว และปรับเปลี่ยนส่วนราชการได้ ตอบสนองต่อประชาชน การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และภารกิจที่มีความสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ตลอดจนบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกและแนวโน้มที่สำคัญในอนาคต และเทียบได้กับมาตรฐานสากล  สามารถคลิกลิ้งค์เพื่อชม E-Book ได้ที่ https://www.opdc.go.th/content/viewbook/NjQ5OXx8MXx8dGh8fHRqSDFC#book/