การรับรู้ของประชาชนต่อการให้บริการออนไลน์ (e-service) ของรัฐ

การรับรู้ของประชาชนต่อการให้บริการออนไลน์  (e-service) ของรัฐ

ทราบว่ารัฐมีการให้บริการประชาชนในรูปแบบออนไลน์ (e-service) ร้อยละ 76.3  ไม่ทราบว่ารัฐมีการบริการประชาชนในรูปแบบออนไลน์ (e-service) ร้อยละ 23.7

ช่องทางที่ประชาชนทราบเกี่ยวกับการให้บริการออนไลน์ (e-service) ของรัฐ จากการบอกต่อร้อยละ 22 จากสื่อออนไลน์ร้อยละ 41 จากสื่อมวลชนร้อยละ 22 จากการติดประกาศที่หน่วยงานราชการ ร้อยละ 15

ประชาชนเคยใช้บริการออนไลน์ (e-service) จากรัฐร้อยละ 81.8

ไม่เคยใช้บริการออนไลน์ (e-service) จากรัฐร้อยละ 18.2

สาเหตุที่ประชาชนไม่เคยใช้บริการออนไลน์ (e-service) ของรัฐ ร้อยละ 45.7 ไม่ถนัดการใช้บริการออนไลน์ ร้อยละ 39.4 รู้สึกว่ายุ่งยากกว่าการใช้บริการปกติ ร้อยละ 35.4 กังวลเรื่องความปลอดภัย/ความเป็นส่วนตัว ร้อยละ 15.0 หน่วยงานที่ใช้บริการไม่มีบริการออนไลน์

ประเภทงานบริการออนไลน์ (e-service) ของรัฐที่ประชาชนใช้บริการ

ด้านสาธารณูปโภค (จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ) ร้อยละ 56.1

ด้านการเงิน/การค้า/ภาษี (เสียภาษีบุคคลธรรมดา) ร้อยละ 42.1

ด้านการศึกษา/วัฒนธรรม (สมัครเรียน จ่ายค่าเรียน) ร้อยละ 37.9

ด้านการคมนาคมขนส่ง (จดทะเบียนรถ เสียภาษีรถ) ร้อยละ 35.3

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการออนไลน์ (e-service) ของรัฐ

ช่วยลดการเดินทาง ลดความแออัด จากการใช้บริการของประชาชน

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานราชการและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว

ง่ายในการใช้บริการ ไม่ซับซ้อน ให้บริการได้อย่างถูกต้อง  แม่นยำ น่าเชื่อถือ และสามารถติดตามสถานการณ์ขอรับบริการได้

%d bloggers like this: