จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้เรียนต่อ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้

ข่าวประชาสัมพันธ์

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กล่าวว่า สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดฝึกอบรมด้านอาชีพให้กับนักเรียนนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะให้กับกลุ่มนักเรียนดังกล่าว ให้มีอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว

สำหรับจังหวัดลำพูนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน มีสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เป็นฝ่ายเลขานุการ และมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด ร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการมอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการในแต่ละภาคส่วนดำเนินการ ประกอบด้วยการจัดประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน การสำรวจ และคัดเลือกนักเรียนในจังหวัดลำพูน โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน และหน่วยงานภาคการศึกษาในจังหวัดลำพูน การเตรียมความช่วยเหลือสนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เบื้องต้นมีนักเรียนของจังหวัดลำพูนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 32 คน

ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับกลุ่มนักเรียนดังกล่าว สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 7 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน มีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน โดยที่ประชุมมีมติให้นำนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ มาศึกษาดูงานที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 และเริ่มดำเนินการฝึกอบรมในวันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

  • : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน