“นิเทศ@นิด้า เรามีหลักสูตรที่ช่วยให้รู้ลึกรู้จริงในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจและการสื่อสารอย่างยั่งยืนและสามารถนำไปใช้ได้อย่างเข้าใจ”

ข่าวประชาสัมพันธ์

“นิเทศ@นิด้า เรามีหลักสูตรที่ช่วยให้รู้ลึกรู้จริงในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจและการสื่อสารอย่างยั่งยืนและสามารถนำไปใช้ได้อย่างเข้าใจ”

✨ หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิเทศ@นิด้า (i-Change: Innovative Communication and Campaign for Social Change)

🔷 คณะฯ ขยายเวลารับสมัครรป.โท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 มิ.ย. 63 นี้นะคะ

📌 เรียนแค่ 1.5 ปี เฉพาะเสาร์-อาทิตย์

🔶 ในการประกอบธุรกิจนั้นนอกจากจะมุ่งหวังสร้างผลกำไรแล้ว การประกอบธุรกิจด้วยจริยธรรมและการรับผิดชอบต่อสังคมยังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ซึ่งหลักสูตร i-Change จะเน้นที่มุมมองใหม่ๆ โดยบูรณาการทฤษฎี แนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา เพื่อการเปลี่ยนแปลงในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิ่งแวดล้อมและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

👉🏻ข้อมูลเพิ่มเติม http://entrance.nida.ac.th/ หรือ http://gscm.nida.ac.th/th/course-master.php
📲โทร. 090-678-4690