++ประชาสัมพันธ์++ กิจกรรม โครงการการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 หรือ“EV CUP 2019”

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ การแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 “EV CUP 2019” ในโจทย์ การออกแบบต้นแบบยานยนต์ขนส่งความเร็วต่ำ (ความเร็วไม่เกิน 25km/ชม.) จำนวนล้อไม่เกิน 4 ล้อสำหรับขนส่งสิ่งของหรือผู้โดยสารในพื้นที่ปิด (ไม่ออกถนนสาธารณะ) เช่น โรงงาน โรงแรม สนามบิน เป็นต้น

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

สมัครเป็นทีมโดยโดยไม่จำเป็นต้องมาจากสถาบันเดียวกันทีมละไม่เกิน 10 คน โดยต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาไม่น้อยกว่า 70% โดยรายชื่อสมาชิกในทีมจะต้องไม่ซ้ำกับทีมอื่น และสมาชิกทีมต้องเป็นผู้ออกแบบและสร้างรถต้นแบบเอง

การแข่งขัน แบ่งเป็น 2 รอบ

รอบที่ 1 การแข่งขันข้อเสนอโครงการ (proposal) เพื่อรับรางวัลทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบ

รอบที่ 2 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเป็นการแข่งขันประสิทธิภาพรถต้นแบบ โดยต้องได้รับการประเมินความเหมาะสมที่จะได้ลงสนามแข่งขันประสิทธิภาพต้นแบบโดยคณะกรรมการโครงการก่อน

หมายเหตุ ทุกทีมแม้ไม่ได้รับการสนับสนุนงบสามารถเข้าร่วมแข่งขันต่อไปได้หากมีงบประมาณในการพัฒนาต้นแบบลงแข่งขัน

การอบรม

การอบรมเนื้อหาที่จำเป็นในการพัฒนาต้นแบบโดยทีมผู้เข้าแข่งขันต้องส่งตัวแทนเข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ โดยเป็นกิจกรรมไม่บังคับ โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

ก่อนการแข่งขันรอบที่ 1

ครั้งที่ 1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ มุมมองเชิงธุรกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสำรวจกลุ่มเป้าหมาย

ครั้งที่ 2 ส่วนประกอบของยานยนต์ไฟฟ้า ระบบวงจรไฟฟ้าและการประกอบระบบไฟฟ้า

ครั้งที่ 3 โครงสร้างการจัดวางระบบและความแข็งแรง

ครั้งที่ 4 System integration และการทดสอบประสิทธิภาพ

ก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

ครั้งที่ 5 Coaching session ให้ผู้แข่งขันนำเนื้องานมานำเสนอและปรึกษา เอกสารโครงสร้างและไฟฟ้า

ครั้งที่ 6 Coaching session ให้ผู้แข่งขันนำเนื้องานมานำเสนอและปรึกษา เอกสารโครงสร้างและไฟฟ้า

หลักเกณฑ์การตัดสิน

หลักเกณฑ์การแข่งขันรอบที่ 1 การแข่งขันนำเสนอข้อเสนอโครงการ Proposal

เป็นการแข่งขันนำเสนอข้อเสนอโครงการ เพื่อรับรางวัลทุนสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาต้นแบบ โดยสนับสนุนจำนวน 12 ทีม ตามลำดับคะแนน

ผู้แข่งขันต้องนำเสนอข้อเสนอโครงการโดยประกอบด้วยข้อมูลขั้นต่ำดังนี้

1.กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายและความเชื่อมโยงสู่ผลิตภัณฑ์

2.แผนธุรกิจ

3.รายละเอียดการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านโครงสร้าง ด้านระบบไฟฟ้า ด้านระบบขับเคลื่อน

4.รายละเอียดแผนการผลิตและประกอบ

5.ร่างต้นแบบผลิตภัณฑ์ภายนอกและภายใน

โดยนำเสนอและเปิดรับการซักถามในวันแข่งขัน โดยเกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้

1.ความรู้ความเข้าใจในกลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมายและแนวคิดการออกแบบทางวิศวกรรม(Understanding in customer’s need and engineering design concept) 20 คะแนน

2.ความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ (Business model) 20 คะแนน

3.ความเป็นไปได้และความถูกต้องเชิงเทคนิค (Technical Design) 40 คะแนน

4.การนำเสนอ (Presentation) 10 คะแนน

5.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) 10 คะแนน

หลักเกณฑ์การแข่งขันรอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันประสิทธิภาพรถต้นแบบ

โดยการทดสอบประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ตามข้อกำหนดการแข่งขันโดยคณะกรรมการการแข่งขัน (Technical Committees) โดยต้องส่งรายงานประสิทธิภาพ และวีดีโอนำเสนอต้นแบบที่จะส่งลงสนามแข่งขันความยาวไม่เกิน 5 นาที เพื่อแสดงประเสิทธิภาพและความพร้อมก่อนการแข่งขัน 1สัปดาห์เพื่อประเมินความเหมาะสมโดยจะคัดเลือกทีมลงสนามแข่งขันประสิทธิภาพ ทีมที่ผ่านการประเมินจากวีดีโอต้องนำต้นแบบมาตรวจสอบเบื้องต้นตามข้อกำหนดการแข่งขันก่อนลงสนามแข่งขัน (Inspection) ตามข้อกำหนดการแข่งขันและลงสนามแข่งขันตามวันเวลาที่กำหนด โดยเกณฑ์ละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการทดสอบในสนามแข่งขันแสดงในข้อกำหนดสนามการแข่งขัน

รางวัลและทุนการสนับสนุน

รอบที่ 1 รางวัลทุนสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาต้นแบบแก่ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 จำนวน 12 ทีม โดยสนับสนุนตามลำดับ

ลำดับที่ 1 สนับสนุนเงินพัฒนาต้นแบบ 50,000 บาท

ลำดับที่ 2 สนับสนุนเงินพัฒนาต้นแบบ 40,000 บาท

ลำดับที่ 3-12 สนับสนุนเงินพัฒนาต้นแบบ 20,000 บาท

โดยสามารถลุ้นรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาคเอกชนที่เข้าคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่ตรงความต้องการรายสถานประกอบการ

รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ รางวัลที่ 1 35,000บาท รางวัลที่ 2 30,000 บาท รางวัลที่ 3 25,000 บาท

และโอกาสดูงานหรือฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมภายในและต่างประเทศ (ผ่านการคัดเลือกจากสถานที่ฝึกงานและดูงาน) หรือ โอกาสรับทุนพัฒนาต่อยอดต้นแบบ (ผ่านการประเมินและคัดเลือกจากผู้สนับสนุนทุน)

วันหมดเขตการรับสมัคร

25 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดโครงการ: shorturl.at/fntx4

การสมัครออนไลน์ : https://forms.gle/X6jKw6EEPWg233ox6

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

E-mail: thaiev.consortium@gmail.com

Facebook Page: Consortium for Thailand Electric Vehicle

  • CRDC-FC
%d bloggers like this: