พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่

วันที่ 4 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนกันยายน 2562 เพื่อถ่ายทอดข้อมูลจากการประชุมจังหวัดฯ และติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมทั้งรับฟังประเด็นปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานอีกทั้งยังมีการให้ความรู้แก่บุคลากรในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ (zero corruption) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

  • skillssd
%d bloggers like this: