“มพ.รู้ สู้ฝุ่นควัน”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องฝุ่นควัน และ PM2.5?
ถ้าหากปีนี้ปัญหาฝุ่นควันกลับมาอีกครั้ง เราจะรับมืออย่างไร?
เราจะสามารถเตรียมความพร้อม ก่อนจะเกิดขึ้นได้ไหม?
จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย มีแผนการรับมืออย่างไร?
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาในจังหวัดพะเยา เราจะร่วมกันขับเคลื่อนการรับมือสถานการณ์ฝุ่นควันได้อย่างไร?
ถ้าฝุ่นมาอีกครั้ง เราจะทำให้พื้นที่ของเรา เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นให้กับตัวเราและคนรอบข้างเราได้อย่างไร?

พบคำตอบได้ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มพ.รู้ สู้ฝุ่นควัน”วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นี้ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

พบกับ
– ผศ.ดร. ภาสกร แช่มประเสริฐ เจ้าของเพจ ส่งต่อลมหายใจสู้ภัยฝุ่นควัน และผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการรับมือฝุ่นควัน – ผศ.ดร.ยศธนา คุณาทร ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการพื้นที่ให้ปลอดภัยจากฝุ่น
– ผศ.ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล ผู้เชี่ยวชาญเรื่องจุดความร้อนและการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงราย –
– ดร. ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง ผู้เชี่ยวชาญด้านผลกระทบของฝุ่นควันต่อสุขภาพ

และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นร่วมกับตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา
– คุณปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
– คุณณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา
– คุณสุเมธ เตชะกุลวิโรจน์ ประธาน YEC (Young Entrepreneurs Chamber of Commerce ) พะเยา
– ตัวแทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา
– ตัวแทนจากโครงการยักษ์ขาววัดฝุ่น
– ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกร ชมภูรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา

ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://tinyurl.com/y3j8bx4o

  • มหาวิทยาลัยพะเยา