หลักธรรมาภิบาลของการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ข่าวสารภาครัฐ คลิปวีดีโอ

เรื่อง  หลักธรรมาภิบาลของการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ธรรมาภิบาลภาครัฐ หมายถึงอะไร  การปฏิบัติราชการภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้อย่างไร  ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้หรือไม่ คลิกรับชม หลักธรรมาภิบาลของการบริหารบ้านเมืองที่ดี กันได้เลย