ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ หรือ Government Innovation Lab

ข่าวสารภาครัฐ

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ หรือ Government Innovation Lab
อีกก้าวที่สำคัญในการยกระดับการพัฒนางานบริการภาครัฐที่เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้รับบริการได้มีส่วนร่วมในการคิดและพัฒนางานบริการภาครัฐ ทำให้สามารถแก้ไขได้อย่างถูกจุด โดยมีเป้าหมายคือ พัฒนาระบบราชการเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน “Good Governance for better life” สามารถคลิกรับชม E-Book ได้ที่ https://www.opdc.go.th/content/viewbook/NjUwMHx8MXx8dGh8fFlRN0Vx#book/