อธิการบดี ม.พะเยา ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผอ.สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.ดาว เวียงคำ ประธานสภาพนักงาน ได้เข่าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 25 แห่งเพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านการอุดมศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งนี้กองบริหารงานวิจัย ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา ในบริเวณพื้นที่การจัดสัมมนาครั้งนี้ อีกด้วย

  • มหาวิทยาลัยพะเยา