อบรมหลักสูตร…ศิลปะการขายเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 4 ธ.ค. 62)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศิลปะการขายเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

4 ธันวาคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน โลกของธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก การทำธุรกิจต่างๆนั้น โดยเฉพาะการขาย หากตั้งรับเพียงอย่างเดียวก็ยากที่จะประสบความสำเร็จ พนักงานขายจึงจำเป็นต้องมีเทคนิคและศิลปะในการขายแบบเชิงรุกซึ่งต้องอาศัยความรู้ ทักษะและประสบการณ์เป็นอย่างมาก จึงจะสามารถทำให้การขายนั้นประสบความสำเร็จ
หลักสูตรศิลปะการขายเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ จึงออกแบบนักขาย ที่ต้องการฝึกฝนตนเองให้มีความกล้า ความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจ การจัดการกับข้อโต้แย้ง และ การปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม เรียนรู้ศิลปะการขายเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม มีความรู้ในหลักการพูดเพื่อการจูงใจ
3. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม มีความรู้ในหลักการจัดการกับข้อโต้แย้งต่างๆ
4. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม ได้มีความรู้และเทคนิคในการปิดขาย
5. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม ได้ฝึกปฏิบัติจริงในเรื่องการขาย การพูดเพื่อจูงใจ การจัดการกับข้อโต้แย้งและปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
Module 1: ศิลปะการขายเชิงรุก
1. หลักการ……การขายเชิงรุก
2. ขั้นตอนและเทคนิคการขาย
3. การกระตุ้น และ การจูงใจลูกค้า เพื่อความสำเร็จในงานขาย
4. การพูดเพื่อการจูงใจลูกค้าแบบ AIDA
A = Attention
I = Interest
D = Desire
A = Action
5. ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการขาย
6. บุคลิกภาพที่ดีที่นักขายต้องมี
7. การเพิ่มลูกค้าใหม่ด้วยเทคนิคการขายเชิงรุก

Module 2: ขจัดข้อโต้แย้งและการปิดการขาย….ให้อยู่หมัด
8. การจัดการกับข้อโต้แย้งในสถานการณ์ต่างๆ
9. Workshop : ข้อโต้แย้งที่พนักงานขายพบบ่อยในงานขาย ในงานของตัวเอง
10. Role Play : การจัดการกับข้อโต้แย้งอย่างมีชั้นเชิง
11. สัญญาณการปิดการขายที่พนักงานขายต้องรู้
12. เทคนิคการปิดการขายอย่างมืออาชีพ
13. สรุป คำถาม – คำตอบ

ราคาอบรมท่านละ 3,900 (ก่อนvatก่อนหัก)
สมัครตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปมาส่วนลด

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/HIPOtraining

  • Hipotraining