โครงการ Thailand Trust Mark จัดกิจกรรม CSR

ข่าวประชาสัมพันธ์

Share with:

FacebookTwitterGoogleTumblr


คณะกรรมการส่งเสริมการส่งออกสินค้าและบริการที่ใช้ตรา Thailand Trust Mark (T Mark) นำโดย  ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นำทีมผู้แทนกรมฯ และ คุณรัชนี เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน ตัวแทนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยบริษัทไทยสมาชิกโครงการ Thailand Trust Mark (T Mark) ได้แก่ บริษัท ชาเขียว จำกัด, บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน) ร่วมนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้การรับรองมาตรฐานภายใต้ตราสัญลักษณ์ T Mark มอบแก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนนทบุรี    เมื่อเร็วๆนี้

 

เป้าหมายของกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากการมอบสิ่งของที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับการสงเคราะห์แล้ว ยังแสดงถึงเจตนารมย์ในการก่อตั้งโครงการ Thailand Trust Mark ที่มีเป้าประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยตระหนักถึงการทำธุรกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและมีคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่ดี     ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

 

<

p style=”color: #000000;margin: 0px;text-align: justify;line-height: normal;font-family: ‘TH Sarabun New’;min-height: 21px”>สำหรับการมอบสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้รับการสงเคราะห์ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาเขียว จำกัด และ นายเชษฐ์ ตั้งสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้แทนจากทั้งสองบริษัทร่วมมอบด้วย

  • : Jenosize PR