SVL Group ประชุม Kick off แผนธุรกิจ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร นำโดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทในกลุ่ม จัดประชุม Kick off แผนธุรกิจประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด SVL Group Moving Forward Together งานแถลงนโยบายและมอบหมายทิศทางการทำงานในปี 2562 เพื่อประกาศวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสร้างสรรค์ ให้เติบโตก้าวหน้าไปในทิศทางเดียวกันอย่างยั่งยืน ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม

  • : watcharee