SVL Group ประชุม Kick off แผนธุรกิจ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

Share with:

FacebookTwitterTumblrLinkedInPinterest


SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร นำโดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทในกลุ่ม จัดประชุม Kick off แผนธุรกิจประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด SVL Group Moving Forward Together งานแถลงนโยบายและมอบหมายทิศทางการทำงานในปี 2562 เพื่อประกาศวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสร้างสรรค์ ให้เติบโตก้าวหน้าไปในทิศทางเดียวกันอย่างยั่งยืน ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม

  • : watcharee