หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร MINI MBA: นวัตกรรมความยั่งยืนในการจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร MINI MBA: นวัตกรรมความยั่งยืนในการจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
Organization Executives Mini MBA: Innovative Sustainability in Safety, Health, Environment & Energy Management (SHE & En) เปิดรับสมัครนักบริหารและนวัตกรรมลดความสูญเสียจากปัญหาความปลอดภัยจากการทำงาน สิ่งแวดล้อมและพลังงานเป็นครั้งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

เปิดรับสมัคร ตั้งเเต่บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2561
วันที่อบรม : ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2562 – 30 มีนาคม 2562

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
1. ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ตลอดจนสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้นำองค์กรในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
2. ผู้ผ่านการอบรมพร้อมเป็นผู้บริหารองค์กรแห่งนวัตกรรมความยั่งยืน
3. ผู้ผ่านการอบรมเป็น “นักคิด” ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น
4. ผู้ผ่านการอบรมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทันจากผลกระทบ
5. ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบูรณาการการทำงานได้ในอนาคต
6. ผู้ผ่านการอบรมมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาองค์กร
7. มีเครือข่ายในการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันต่อไปในอนาคต

คุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าอบรม
• ผู้บริหารทุกระดับ จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จำนวน 50 คน

ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนจากงบประมาณของหน่วยงาน คนละ 75,000 บาท
**หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท/หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ติดต่อสอบถาม
งานบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณพิศมัย มากเเพทย์
โทร. : 063-415-3532, 02-564-4440-79 ต่อ 7425
Email : PISAMAI28@GMAIL.COM

คุณอุษา ป้องจิตใส
โทร. : 080-454-6498
Email : USA.P@FPH.TU.AC.TH

  • : คุณพิศมัย มากเเพทย์