(Biz Portal)ระบบการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Share with:

FacebookTwitterTumblrLinkedInPinterest


สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) เพื่อช่วยลดขั้นตอน  เสรริมสร้างความโป่งใสในการใหเบริการภาครัฐ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาระบบ Biz Portal ให้คลอบคลุม 25 ประเภทธุรกิจ

 

1.jpg

2.jpg

3.jpg