มข.จัดอบรม OKRs พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มข.จัดอบรม OKRs พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  กล่าวว่า  กองยุทธศาสตร์ร่วมกับกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดโครงการอบรมการบริหารและทำงานแบบมุ่งเน้นเป้าหมายด้วยOKRs (Objective  Key Results)  สำหรับคณะผู้บริหารคณะ และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการในการใช้ OKRs ได้อย่างถูกต้อง  ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ ทบทวน และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ KPIและ OKRs ระหว่างกัน  และสามารถพัฒนาการตั้งเป้าหมายกลยุทธ์และการประเมินผลในองค์กรเพื่อให้องค์กรพัฒนาต่อไป

          ทั้งนี้ การจัดทำการบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs (Objective Key Results) เป็นเครื่องมือใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ด้วยการกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์หลักเป็นตัววัดผล  เพื่อบอกให้รู้ว่าได้บรรลุจุดมุ่งหมาย  การกำหนด Objective ที่สนับสนุนและเชื่อมโยงถึงกัน และกำหนดตัววัดผล หรือ Key Results ที่สามารถวัดผลในเชิงปริมาณได้ เป็นความโดดเด่นของ OKRs ถือเป็นตัวประสานระหว่างผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน จะช่วยให้คณะ/หน่วยงานเกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กร  นับว่าการอบรมในครั้งนี้  ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในหลักการของการบริหารงานแบบ OKRs  ได้อย่างถูกต้อง  ได้เรียนรู้ ทบทวน และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติ  ทำให้สามารถตั้งเป้าหมายกลยุทธ์และการประเมินผลในองค์กรเพื่อให้องค์กรพัฒนาต่อไป