เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำ 10 รุ่น! (จำนวนจำกัด)

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ เปิดอบรมหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออกภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” ให้แก่ เกษตรกร นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบต้นทุนต่ำ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตในภาคเกษตร และการส่งออกต้นพันธุ์พืช โดยเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการสร้างความมั่นคงจากเศรษฐกิจฐานรากและขับเคลื่อนเศรษฐกิจองค์รวมของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป

โดยเปิดสอนทั้งหมด 10 รุ่น
รุ่นที่ 1 – 6 เรียนที่ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ บางเขน
รุ่นที่ 7 เรียนที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 อุดรธานี
รุ่นที่ 8 เรียนที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 สุพรรณบุรี
รุ่นที่ 9 เรียนที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉะเชิงเทรา
รุ่นที่ 10 เรียนที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 ชลบุรี

สมัครเข้าอบรมได้ที่ http://kapi.ku.ac.th/course
ติดต่อสอบถาม
มือถือ คุณทศพล 090-406-7828
โทรศัพท์ 02-942-8600-3 ต่อ 213
อีเมล์ course-kapi@ku.th

***กดติดตามเพจเฟซบุ๊คสถาบันฯ เพื่อทราบข่าวการอบรมอื่นๆ ก่อนใคร***
www.facebook.com/kapi.kasetsart/

  • : ๋PR-KAPI