TOT Young Club หนุนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ชุมชนเมืองบั้งไฟโก้ จังหวัดยโสธร

TOT Young Club หนุนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ชุมชนเมืองบั้งไฟโก้ จังหวัดยโสธร
(8 สิงหาคม2562) ณ หอประชุมโรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ผู้นำการให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลของประเทศ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ นำนวัตกรรมเทคโนโลยี ยกระดับ พัฒนาศักยภาพชุมชนทั้งด้านการศึกษาและพัฒนาเศรษฐกิจ เปิดชุมชนใหม่โครงการ “TOT Young Club เด็กไทย4.0ต้นกล้าประชารัฐ” ชุมชนเมืองบั้งไฟโก้ จังหวัดยโสธร โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร ร่วมด้วยนายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.ทีโอที หัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการฯ และเป็นสักขีพยานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการTOT Young Clubประจำปี2562 ร่วมลงนามโดย นายกรกฎ ตรีโรจน์พร โทรศัพท์จังหวัดยโสธร บมจ.ทีโอที นายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 นายชัยโรจน์ ธนสันติ พัฒนาการจังหวัดยโสธร นางสาววรรณา บุตรดีสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จสต.พงษ์สถิตย์ อรอินทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร กล่าวว่า จังหวัดยโสธรเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ใช้ชีวิตแบบดั้งเดิม อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 สำหรับความร่วมมือนั้นเพื่อให้ชุมชนเมืองบั้งไฟโก้ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและร่วมกันประชาสัมพันธ์เผยแพร่ของดีจังหวัดยโสธรให้เป็นที่รู้จักในโลก Online ผ่านความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดยโสธร กระตุ้นให้มีการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างเป็นอาชีพ สร้างรายได้ และเพิ่มพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยมีประเพณีที่ขึ้นชื่อว่าเมืองบั้งไฟ เป็นประเพณีของชาวภาคอีสาน ทำเพื่อให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ โดยยโสธรเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์มีคุณภาพดี มีสินค้าอันเลื่องชื่อของจังหวัด ได้แก่หมอนขวานผ้าขิด ชุมชนบ้านศรีฐาน เครื่องจักสาน เสื่อกกแปรรูป ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ บมจ.ทีโอที และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club กล่าวว่าTOT CSRเป็นความ
รับผิดชอบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อมขององค์กรที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals; SDGs) และรวมถึงให้สอดคล้องกับ Line Business ขององค์กร และเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะตอบสนอง
นโยบาย Digital Economy โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ไอซีทีอย่างถูกต้องสำหรับเด็กและเยาวชน
ทั้งการถ่ายภาพ, การตัดต่อวิดีโอ รวมถึงการทำสื่อออนไลน์ผ่าน Facebook, YouTube, เว็บไซต์, การตลาดออนไลน์ รวมถึงการสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน ด้วยการสร้างรายได้ โดยการขายสินค้าออนไลน์ผ่านทาง Facebook Page
โดยโครงการ TOT Young Club เป็นหนึ่งใน CSR ที่ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยปี 2561 มีชุมชนภายใต้
โครงการ 59 ชุมชนทั่วประเทศ สำหรับปี 2562 ทีโอที ตั้งเป้าที่จะขยายชุมชนใหม่ไปทั่วทุกภูมิภาคจำนวน12 ชุมชน โดยชุมชนเมืองบั้งไฟโก้ จ.ยโสธร เป็นชุมชนใหม่แห่งที่ 5 ของปีนี้ สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ประกอบด้วย ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรและ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ขอเชิญชวนมาร่วมกันมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนกับโครงการ TOT YOUNG CLUB โดยเข้าไป
กดไลท์ กดแชร์ ทั้ง Facebook /website และ Youtube ของ 59 ชุมชนเดิม และที่จะเปิดในปีนี้อีก 12 ชุมชน

  • ศิริลักษณ์ อิ่มศิริ
%d bloggers like this: