ซีดีจี เดินหน้าสู่ความแข็งแกร่ง เร่งสร้าง Innovation Culture กุญแจความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร แก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เผยเทรนด์ Innovation Culture หรือการสร้างวัฒนธรรมด้านเทคโนโลยีให้กับองค์กร คือกุญแจแห่งความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่ ซึ่งความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร 66% ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ โดยเทรนด์ทั้งในและต่างประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซีดีจี เร่งสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ผ่านนโยบายในการเดินหน้าสู่ความแข็งแกร่ง เพิ่มทักษะให้กับพนักงาน ปลูกฝัง Innovation ผ่านผลงานและกิจกรรมที่สนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และเกิดการต่อยอดในงานที่ทำในชีวิตประจำวัน เผยหนึ่งในผลงานการันตีความสำเร็จ ”Bus on mobile Service” หรือ BOMs โซลูชั่นที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากการประกวด INNO Project และมีผู้ใช้จริงแล้ว ตั้งเป้าเดินหน้าการเป็น Corporate Innovation เต็มรูปแบบผ่านโครงการบ่มเพาะนวัตกรรมองค์กรภายในปี 2563

นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ซีดีจี เปิดเผยว่า การทรานฟอร์มองค์กรเป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานกำลังทำอยู่ในปัจจุบัน สิ่งสำคัญคือทักษะของบุคคลในองค์กรที่จำเป็นต้องถูกพัฒนาให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทักษะที่เกิดใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจและถูกนำมาพัฒนาคนทำงานอย่างต่อเนื่องจากนี้และในอีก 3 ปี ข้างหน้า คือการคิดเชิงวิเคราะห์และการสร้างนวัตกรรม เทรนด์ด้าน Innovation Culture หรือการสร้างวัฒนธรรมด้านเทคโนโลยีให้กับองค์กร จึงเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญ หรือเรียกได้ว่าเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่ที่ทุกองค์กรไม่ควรมองข้าม

“มีผลการสำรวจจากหลายงานวิจัยชั้นนำพูดถึงความสำเร็จจากการสร้างนวัตกรรมขององค์กร โดยระบุว่า มากกว่า 66% ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพื่อเสนอสินค้าและบริการใหม่ เป็นทางเลือกให้ลูกค้า นับเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรที่ดีที่สุด สิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จดังกล่าวจึงต้องเริ่มจากพนักงานภายใน ทรัพยากรสำคัญที่ต้องได้รับการพัฒนาเป็นอันดับต้น โดยในปี 2565 มากกว่า 54% ของพนักงานทั้งหมดจะได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถด้วยการเพิ่มและต่อยอดทักษะในตำแหน่งงานของตนเอง มากกว่า 35% จะถูกเข้าโปรแกรมการฝึกเพิ่มเติมสูงถึง 6 เดือน โดยจะเน้นไปที่การคิดเชิงวิเคราะห์และการสร้างนวัตกรรม ซึ่งซีดีจีเอง ก็มุ่งไปในทิศทางเดียวกันนี้ ซึ่งแต่เดิม Innovation ถือเป็นหนึ่งใน core value ขององค์กร เริ่มจากการคัดสรรพนักงานที่มีทัศนคติไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนปลูกฝังให้คนในองค์กรมี innovation ด้วยผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ โดยสิ่งที่ทำตลอดมาคือ C&G Innovation Awards กิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งในส่วนของการเริ่มจากไอเดียใหม่ๆ และเป็นงานสำเร็จแล้ว เป็นโซลูชันที่พร้อมเสนอให้ลูกค้าได้ใช้งานจริง” นายนาถกล่าว

นายนาถกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับทิศทางและเป้าหมายในการสร้าง Innovation culture ของซีดีจีจากนี้ เรามุ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพของบุคคลเป็นสำคัญ เพราะโซลูชันที่เราพัฒนาเพื่อนำเสนอลูกค้า ล้วนมาจากความรู้ความสามารถของพนักงานของเราทั้งสิ้น เริ่มจากการปลูกฝังค่านิยมของการเป็นนวัตกรให้กับพนักงานซีดีจีทุกคน เปิดกว้างให้แสดงวิสัยทัศน์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของตนและทีมงาน ผลักดันบุคลากรของเราให้เพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นด้วยหลักสูตรที่เปิดสอนภายในองค์กร เน้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ด้วยแนวคิดอย่างมีตรรกะ และพร้อมใช้งานได้จริง เป็นการสร้างฐานรากที่แข็งแกร่ง ก่อนต่อยอดสู่เวทีการประกวด innovation ระดับองค์กรและระดับประเทศ รวมทั้งการตั้งศูนย์การเรียนรู้และบ่มเพาะนวัตกรรม ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาและต่อยอด Innovation เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนวัตกรรมและส่งเสริมการเกิดนวัตกรรมที่หลากหลายภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอให้กับลูกค้าและต่อยอดสู่การพัฒนาสังคม

ทั้งนี้ ในด้านการสร้าง Innovation Culture อย่างเป็นรูปธรรมของซีดีจี ที่บ่งบอกถึงความเป็น Culture ขององค์กรอย่างชัดเจน ในการแข่งขัน C&G Innovation Awards โดยมีมาตั้งแต่ปี 2556 บนวัตถุประสงค์ในการเป็นองค์กรที่สนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในงานที่ทำในชีวิตประจำวัน (Be innovative) นำงานที่ทำเสร็จสมบูรณ์และใช้งานได้จริงมาพัฒนาต่อ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานได้ฝึกคิด พัฒนาต่อยอด และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยจะเห็นได้จากผลงานการันตีความสำเร็จล่าสุดอย่าง “Bus on mobile Service” หรือ BOMs ได้พัฒนาต่อยอดและมีการขายแล้ว ภายใต้แบรนด์ NOSTRA Logistics ของบริษัท จีไอเอส จำกัด ในกลุ่มบริษัทซีดีจี

ตลอด 51 ปี ของกลุ่มบริษัทซีดีจี นอกจากการยึดหลักบริหารงานภายใต้ Innovation culture ซีดีจียังพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเดินหน้างานดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น โดยนำจุดแข็งด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานสนับสนุนภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ สร้างการเชื่อมต่อและการทำงานร่วมกัน รวมทั้งผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ก้าวสู่ความเป็น Smart Government และให้การสนับสนุนในด้าน e-citizen service solutions เพื่อการบริการประชาชนที่ดีขึ้นผลักดันประเทศผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสังคมที่ดีขึ้น และเพื่อความก้าวหน้าของประเทศ เป็นหลักสำคัญ นายนาถกล่าวทิ้งท้าย

—————————————————-

เกี่ยวกับ กลุ่มบริษัทซีดีจี
กลุ่มบริษัทซีดีจี (CDG Group) ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 51 ปี ในการให้บริการด้านไอทีโซลูชันที่เป็นเลิศ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ พัฒนา จัดหาอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ตลอดจนบริการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในองค์กรของลูกค้าให้พร้อมนำไปปฏิบัติงานได้ทันที ภายใต้วิสัยทัศน์ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีโซลูชันที่ใช้งานได้จริง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาให้แก่สังคมอย่างสร้างสรรค์เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.cdg.co.th

  • Thitiporn Wongpakawat
%d bloggers like this: