พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 9 กันยายน ๒๕๖2 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ดำเนินการประเมินผู้ยื่นคำขอรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อให้มีความรู้ความสามารถถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งกําหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ และต้องดําเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ โดยครั้งนี้มีผู้ยื่นคำขอเป็นแรงงานในสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับช่างไฟฟ้า จำนวน 8 คน สำหรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถมีอายุ 5 ปี และต่ออายุบัตรประจำตัวผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถก่อนหมดอายุล่วงหน้า 60 วัน โดยยื่นคำขอต่ออายุได้ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ

  • : skillssd