OCEAN LIFE ไทยสมุทร รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบจัดการความปลอดภัยของข้อมูล Information Security Management System – ISO/IEC 27001:2013 จากคุณเกศรา ฉิมพลี Client manager บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า OCEAN LIFE ไทยสมุทร ถึงความพร้อมในการปกป้องข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และตอกย้ำถึงความสามารถในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งช่วยให้ระบบสารสนเทศอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและบริหารจัดการที่ดี ภายใต้การรับรองมาตรฐานระดับสากล เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรในการก้าวสู่การเป็น Digital Insurer อย่างเต็มรูปแบบต่อไปในอนาคต ณ สำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

  • ชนาธิป แสงทอง
%d bloggers like this: