วทอ. มจพ. จัดนิทรรศการ และรับฟังสัมมนาเชิงวิชาการ “อิเล็กทรอนิกส์ และการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์”

วทอ. มจพ. จัดนิทรรศการ และรับฟังสัมมนาเชิงวิชาการ “อิเล็กทรอนิกส์
และการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์”

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัด
นิทรรศการ และรับฟังสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ และการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ เปิดมุมมองความคิด สู่โลกยุคดิจิตอล (Electronics and Digital Broadcast Technology 2019) วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารต่อเติมวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานนี้ฟรีตลอดงาน รายละเอียดดังนี้
เวลา 09.30 – 12.00 น. Project Day
เวลา 12.00 – 14.30 น. เทคโนโลยีปัจจุบันของบริษัทชั้นนำด้านอิเล็กทรอนิกส์
เวลา 14.30 – 15.30 น. ดร.รัศมิทัต แผนสมบูรณ์ ” Smart Electronics กับ เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง”
เวลา 15.30 – 16.30 น. รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา “ทิศทางการพัฒนา Digital Electronics เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และมุ่งขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 “

  • มจพ.
%d bloggers like this: