วิทยาลัยดุสิตธานี จัดหลักสูตรฝึกอบรมพิเศษ “Revenue Management for Non-Revenue Managers”

แผนกการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ “Revenue Management for Non-Revenue Managers” ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร โดยหลักสูตรพิเศษนี้ได้รับการออกแบบและดำเนินการสอนอาจารย์ผู้บรรยายที่มีชื่อเสียง Dr. Basak Guillet รองศาสตราจารย์ด้านการจัดการรายได้ จากคณะวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยฮ่องกงโปลีเทคนิค (The Hong Kong Polytechnic University) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงและกลยุทธ์การกำหนดราคาที่สามารถใช้เพื่อกระตุ้นการสร้างรายได้ในธุรกิจโรงแรมและบริการ

 

วิทยาลัยดุสิตธานีสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาไทย ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการครัว และสาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษ เปิดสอนสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท และสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารแบบมืออาชีพ ปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นอกเหนือจากนี้ยังมีหลักสูตรระยะสั้นรองรับความต้องการสำหรับบุคคลทั่วไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทร: 02 361 7811-3 ต่อ 333 และ 329 อีเมล:pr.pr@dtc.ac.th เว็บไซต์: www.dtc.ac.th

%d bloggers like this: