เริ่มแล้ว กิจกรรม Pitching โครงการ Ideation Incentive Program รอบแรก ภายใต้กองทุนยุวสตาร์ทอัพ โครงการยุวชนสร้างชาติ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ภายใต้โครงการยุวสร้างชาติ ดำเนินการโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) และกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) จัดกิจกรรม Pitching คัดเลือกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program)” มูลค่าทุนสูงสุด 100,000 บาท รอบแรก ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Certified Incubator) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 16 ศูนย์ ทั่วประเทศ ในรูปแบบ Social Distancing
ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เผยว่า โครงการ “การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program)” จะให้เงินสนับสนุนทุน มูลค่า 100,000 บาท แก่ทีมยุวสตาร์ทอัพ (3 คนขึ้นไป) สำหรับเป็นค่าใช้บริการภายในหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Certified Incubator) การพัฒนาแบบจำลอง (mockup) หรือการพิสูจน์ความเป็นไปได้ด้านการตลาดเบื้องต้น ค่าจัดทำแผนธุรกิจที่มีศักยภาพ และค่าที่ปรึกษาวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจ ซึ่งผู้ที่จะเข้ามารับทุนในส่วนนี้ได้ จะต้องเป็นนิสิต และนักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และ/หรือเป็นบัณฑิตที่จบใหม่ไม่เกิน 5 ปี และผู้สมัครจะต้องอยู่ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Certified Incubator) จึงจะสามารถสมัครเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้
โดยการนำเสนอ (Pitching) โครงการในรอบแรกนี้ มีผู้ประกอบการที่ได้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เข้าร่วมนำเสนอโครงการจำนวนทั้งหมด 19 ราย อาทิ
1. โครงการ “ฟิวเจอร์ฟาร์ม เอไอ (FutureFarm AI)” การรวมเทคโนโลยี IoT ศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ข้อมูล Data Science และการเกษตร เพื่อนำมาพัฒนาผลผลิต คุณภาพ และรูปแบบการทำการเกษตรที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น โดยพืชพันธ์ุที่เลือกเป็นชนิดแรกก็คือ เห็ดโคนญี่ปุ่น โดยนวัตกรรมนี้จะเป็นการนำ AI มาช่วยในการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ของการเพาะปลูกเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพให้แก่ผลผลิตเห็ดโคนญี่ปุ่น
2. โครงการ “Ticketista: ธุรกิจซื้อขายตั๋วมือสอง” แพลตฟอร์มการซื้อขายตั๋วมือสองที่มีจุดเด่นเรื่องความปลอดภัยผ่านระบบการตรวจสอบตั๋ว (Ticket Verification) เพื่อให้ผู้ซื้อมั่นใจได้ว่าตั๋วที่นำมาขายเป็นตั๋วจริง มีระบบป้องกันการโดนโกงเงิน และการควบคุมราคาเพื่อป้องกันการขายที่ราคาสูงเกินควร นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการประมูลราคาตั๋ว (Ticket Bidding) เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการขายตั๋ว ซึ่งมีความต้องการสูงในตลาด
3. โครงการ “Co-Lab Game: แพลตฟอร์มการสร้างการ์ดเกมเพื่อการศึกษาแบบมีส่วนร่วม” นวัตกรรมบริการแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างและเล่นเกมเพื่อการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคโนโลยีการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ และเทคโนโลยีด้านการศึกษา โดยใช้เกมการ์ดอย่างง่ายที่สร้างปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มและรูปแบบการเล่นที่ใช้ทักษะความคิดในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับกลุ่มคุณครูและผู้สอนที่สนใจนำเกมมาใช้ในการเรียนเชิงรุก สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาไปตามบริบทและจำนวนผู้เรียนได้ เป็นพื้นที่รวบรวมความรู้หลากหลาย และยังเป็นพื้นที่รวบรวมพัฒนาต่อยอดแลกเปลี่ยนจนเกิดเป็นชุมชนผู้ใช้สื่อการสอนประเภทเกม เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนจนนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการศึกษาที่สนุกสนานในอนาคตได้

กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ได้กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผู้ที่ยื่นข้อเสนอโครงการเข้ามา และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้
– รอบที่ 1 จะพิจารณาโครงการและประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุน ในช่วง เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563
– รอบที่ 2 จะพิจารณาโครงการและประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุน ในช่วง เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563
– รอบที่ 3 จะพิจารณาโครงการและประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุน ในช่วง เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563
โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนในโครงการ “การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program)” นั้น สามารถติดตามผลการคัดเลือกได้ตามช่องทางอีเมล์ที่ลงทะเบียน และข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Certified Incubator) ที่ท่านเป็นสมาชิก
หากท่านสนใจเข้าร่วมโปรแกรมการสนับสนุนกองทุนยุวสตาร์ทอัพ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.tedfund.most.go.th หรือโทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 4072-4074

  • TED Fund
%d bloggers like this: