งานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ (ITD Research Forum 2020 – Online Seminar)

ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักนั้น เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถปรับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ให้เท่าทันกับพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปในยุค “New Normal” สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จึงจัดการสัมมนาออนไลน์นำเสนอผลการศึกษาวิจัยวิเคราะห์โอกาสในการเข้าสู่ตลาดใหม่ใน 4 หัวข้อ ดังนี้

  1. โครงการพัฒนากรอบนโยบายการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
  2. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อรองรับโอกาสและผลกระทบจากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้
  3. โครงการโอกาสการค้าและการลงทุนไทยจากนโยบาย Belt and Road Initiative ของจีน
  4. โครงการพัฒนานโยบายเพื่อการขยายผลการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาจากกรอบเขตการค้าเสรีบิมสเทคของประเทศไทย

ดังนั้นผู้ประกอบการ SMEs และนักลงทุน ไม่ควรพลาดในการเข้ารับชม งานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ (ITD Research Forum 2020 – Online Seminar) ในวันจันทร์ที่  25  พฤษภาคม  2563  เวลา 09.00 – 13.30 น. ผ่าน Facebook Live: www.facebook.com/itd.th โดยลงทะเบียนผ่าน QR-Code ด้านล่าง หรือ Link https://bit.ly/2SXhAaf และร่วมตอบแบบสอบถามหลังงานสัมมนาเพื่อรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ (ITD)

โทรศัพท์ 02 2161894-7 ต่อ 186,188

QR Code Facebook Live
QR Code Facebook Live

 

%d bloggers like this: