กพร กำหนดตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ ที่สอดคล้องกับแผนระดับประเทศ นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบราชการ

สำนักงาน ก.พ.ร. ผลักดันให้ส่วนราชการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยการกำหนดตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ ที่สอดคล้องกับแผนระดับประเทศ นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบราชการ โดยมีผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่สำคัญ

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ จัดการขยะมูลฝอย เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค ลดปัญหาสุขภาพของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

พื้นที่ป่าไม้

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาพื้นที่ป่าไม้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน รวมถึงการปลูกป่าในพื้นที่ป่าสงวน โดยจำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม  มีจำนวน 102.49 ล้านไร่ การรักษาพื้นที่ป่าไม้ของกรมป่าไม้นั้นส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังนี้

  1. รักษาและพื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
  2. สร้างความมั่นคงด้านน้ำและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ
  3. สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ
  4. เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก
  5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย
%d bloggers like this: