กรมโยธาธิการและผังเมือง จับมือ การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU) ด้านบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

กรมโยธาธิการและผังเมือง จับมือ การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU)

ด้านบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

 

13 พ.ย. 63 กรุงเทพฯ/..กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) กระทรวงมหาดไทย และ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กระทรวงคมนาคม ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการข้อมูลการปฏิบัติราชการระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมือง กับการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการใช้แผนที่และหรือข้อมูลแผนที่ของทั้งสองหน่วยงานในการปฏิบัติงานร่วมกัน และแต่ละฝ่ายจะทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

ให้สามารถดำเนินงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของทั้งสองหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชน โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และ นายนิรุฒ มณีพันธ์  ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม ณ การรถไฟแห่งประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU) ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะโครงการ

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินในเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้น  มีปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาหลายปัจจัย เช่น ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ข้อมูลอาคารและสิ่งปลูกสร้าง และข้อมูลผังเมืองรวม เป็นต้น ซึ่งข้อมูลผังเมืองรวมเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการบริหารทรัพย์สิน

ในเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลผังเมืองรวมจังหวัด และข้อมูลผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน โดยจะครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ที่มีแนวเส้นทางรถไฟให้บริการอยู่ในปัจจุบัน แนวเส้นทางรถไฟในแผนการพัฒนาระบบรางในอนาคต และพื้นที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยขอรับการสนับสนุนตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อกิจการ

ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและต่อการพัฒนาประเทศ และในส่วนข้อมูลที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้แก่ ข้อมูลเขตที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างในเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย และข้อมูลแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบรางในอนาคต ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่ง

ต่อการดำเนินการตามภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยเฉพาะด้านการผังเมืองและการพัฒนาเมือง

อันจะนำมาสู่การวางแผนการพัฒนาเมืองที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

%d bloggers like this: