นโยบายการใช้งานเว็บไซต์

นโยบายการใช้งานเว็บไซต์

1. เว็บ cheezesociety ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อความรับผิดชอบผู้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ รวมถึงบุคคลภายนอก หากเกิดความผิดพลาดหรือความล่าช้าในเนื้อหาของเว็บไซต์ หรือการกระทำใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหาดังกล่าวและเพียงเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาตเท่านั้น

2. ทางเว็บ cheezesociety จะไม่ขอรับผิดต่อความเสียหายทั้งทางตรง และทางอ้อม และหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรือ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องจากใดๆ ก็ตามความเสียหายกรณีพิเศษหรือความเสียหายที่เป็นการลงโทษที่เป็นผลซึ่งเกิดจากการใช้เนื้อหาเว็บไซต์ แม้ว่าเว็บไซต์จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายนั้นๆ แล้วก็ตามแต่

ขอสงวนสิทธิ์การในใช้เนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต

หากมีการนำบทความไปเผยแพร่ต่อ
กรุณาให้เครดิตและนำลิงก์กลับมาที่เว็บ https://www.cheezesociety.com จักขอบพระคุณยิ่งค่ะ