GUNKUL เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสหกิจศึกษาจากราชมงคลพระนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณสมลักษณ์ คนึงเหตุ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสำนักบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขตพระนคร เนื่องจากบริษัทฯ เป็นสถานประกอบการที่จัดโครงการสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการฝึกอาชีพในระหว่างการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ให้กับนักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในสายงาน อาชีพ เมื่อเร็วๆนี้

  • : J