ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศเจตจำนงสุจริต

กิจกรรม

Share with:

FacebookTwitterTumblrLinkedInPinterest


ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมประกาศเจตจำนงสุจริต

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีธรรมาภิบาลร่วมกับผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 6 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ พร้อมแสดงสัญลักษณ์ Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อประกาศความหนักแน่นและเอาจริงเอาจังในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบด้วยการให้ผู้บริหารของกระทรวงฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แสดงเจตจำนงสุจริต และความมุ่งมั่นการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีธรรมาภิบาล และสร้างให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐด้วยความโปร่งใส สุจริตและมีคุณธรรม เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำที่มีธรรมาภิบาล และปลูกฝังพฤติกรรมสุจริตให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งการประกาศเจตจำนงสุจริตในครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุกและผลักดันค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศให้สูงขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3

  • : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม