“ดอยตุง” มุ่ง “หัตถอุตสาหกรรม” เพิ่มมูลค่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

“ดอยตุง” มุ่ง “หัตถอุตสาหกรรม” เพิ่มมูลค่าส่ง “ช่าง” เรียนรู้ผลิตเซรามิกครบวงจร
ครั้งแรกที่ “คาซามะ”

 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งปัจจุบันเป็นต้นแบบการพัฒนาทางเลือกในการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน โดยทางโครงการฯ ได้สร้างอาชีพให้คนในพื้นที่ หนึ่งในนั้นคือการออกแบบและผลิตเซรามิก เพื่อลดการปลูกพืช
เสพติดพร้อมแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืนและได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ เทศบาลเมืองคาซามะ จ.อิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ส่งช่างเซรามิกฝีมือดีของมูลนิธิฯ “อิ๋ว” ทิพวรรณ ดวงดอกมูน เรียนรู้การผลิตเซรามิกแบบครบวงจรครั้งแรก เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาปรับประยุกต์ใช้ในงาน
เซรามิกของมูลนิธิฯ ในแบบหัตถอุตสาหกรรม ช่วยเพิ่มทั้งคุณค่าและมูลค่า
เซรามิก“ดอยตุง” สู่ระดับสากล เป็นระยะเวลากว่า ๔ ปี ที่การพัฒนาเซรามิกตาม MOU ระหว่างเมืองคาซามะ แหล่งผลิตงานเซรามิกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เพื่อผลิตงานเซรามิกที่ดีที่สุดในโลก ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยคุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ริเริ่มไว้เมื่อปี ๒๕๕๘ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อไปดูงาน ณ เมืองคาซามะ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเซรามิกจากเมืองคาซามะเดินทางมาสอน การทำเซรามิก ณ ศูนย์ผลิตและจัดจำหน่ายงานมือ ๕๒ ไร่ ในโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย และช่างเซรามิก ดอยตุงนำผลงานเซรามิกที่ประยุกต์จากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ไปจัดแสดงที่เมืองคาซามะ เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวสอดรับกับทิศทางการพัฒนางานเซรามิกดอยตุง ที่เน้นงานทำมือหรือ

งานคราฟต์เพื่อสร้างทั้งคุณค่าและมูลค่าตลอดระยะเวลา ๑๕ ปีที่ผ่านมา
จักรายุธ์ คงอุไร นักออกแบบผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ หนึ่งในผู้ดูแลงานเซรามิก ดอยตุง กล่าวว่าการผลิตเซรามิกของดอยตุงในช่วงที่ผ่านมา
จะเป็นในลักษณะหัตถอุตสาหกรรม คือผสมผสานระหว่างการใช้เครื่องจักรอย่างเหมาะสมและงานฝีมือจากชาวบ้าน เพื่อให้คนในพื้นทีมีอาชีพมีรายได้ แต่ผู้บริหารของมูลนิธิฯ มองการณ์ไกล อยากให้งานเซรามิกดอยตุงเป็นงานทำมือชิ้นเดียวในโลก ซึ่งเป็นกระแสในการเลือกซื้องานเซรามิกในปัจจุบัน
โดยเอกลักษณ์ดังกล่าวช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวงานสูงขึ้น ๒-๓ เท่า“ทางมูลนิธิฯ จึงส่ง อิ๋ว ทิพวรรณ ช่างเซรามิกฝ่ายชุบเคลือบอายุน้อยที่สุดของมูลนิธิฯ
และยังเป็นคนในพื้นที่ไปเรียนรู้และฝึกทักษะการผลิตเซรามิกอย่างครบวงจรที่ Kasama College of Ceramic Art เมืองคาซามะ ตั้งแต่การออกแบบ
เลือกและเตรียมดินปั้น การเคลือบ การใช้เทคนิคการเผา เป็นเวลา ๑ ปีก่อนนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์สร้างช่างเซรามิกดอยตุงรุ่นใหม่ ที่สามารถผลิตผลงานเซรามิกได้ครบขั้นตอน ซึ่งจะได้งานเซรามิกที่ลึกซึ้งมากขึ้น ช่างเซรา
มิกก็สามารถพัฒนาฝีมือได้มากขึ้นเพราะสร้างสรรค์เองมากขึ้น ต่างจากเดิมช่างจะแยกทำงานเป็นส่วนๆ ตามความถนัด” จักรายุธ์อธิบายเพิ่มความตั้งใจบวกกับพรสวรรค์ ทำให้เวลาเพียง ๑ เดือน ที่เข้าไปเรียนรู้การผลิตเซรามิกที่ Kasama College of Ceramic Art ทำให้ทิพวรรณได้รับการยอมรับถึงฝีมือที่โดดเด่นจากอาจารย์ผู้สอน โดยองค์ความรู้จากการศึกษา ทิพวรรณจะนำกลับมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาเซรามิกดอยตุงให้ก้าวสู่ระดับสากลได้ต่อไป