atta Inc. สตาร์ทอัพเทคโนโลยีการท่องเที่ยวที่ใช้ Big Data และ AI ระดมทุนได้ถึง 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการระดมทุนรอบ Series A

ข่าวประชาสัมพันธ์