KCF ผนึก เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์และท็อปส์ เชิญชวนประชาชนซื้อไข่ใจบุญ 1 แพ็ค ได้ทำบุญ 5 บาทเข้าสู่โครงการ “ไข่ใจบุญ” เพื่อสนับสนุนกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาฯ ทันที

KCF ผนึก เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์และท็อปส์ เชิญชวนประชาชนซื้ […]

Read More