KPIs for better life กพร ผลักดันส่วนราชการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารภาครัฐ

KPIs for better life  สำนักงาน ก.พ.ร. ผลักดันให้ส่วนราชการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยการกำหนดตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ ที่สอดคล้องกับแผนระดับประเทศ นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบราชการ โดยมีผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่สำคัญ

ด้านความมั่นคง  การแก้ไขปัญหาประมงที่ผิดกฎหมาย ให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายสากล

รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับจาก Tier 3 เป็น Tier 2 ได้สำเร็จ

การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ส่งผลให้ประเทศไทยรักษาสถานะ Tier 2 ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ได้ ถือเป็นการยกระดับของประเทศไทยที่ใส่ใจในด้านสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกัน แก้ไขปัญหาของการทุจริตรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ