KPIs for better life สำนักงาน ก.พ.ร. ผลักดันส่วนราชการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม)

ข่าวสารภาครัฐ

การปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำ

 

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำ เพื่อยกระดับคุณภาพแหล่งน้ำให้มีคุณภาพดีขึ้น

 

การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 

การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง

 

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมช่วยลดมลพิษในอากาศ

 

ลดปัญหาสุขภาพของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 14.08

 

รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือน มีรายได้เพิ่มขึ้น

 

จากการดำเนินการส่งเสริมและผลักดันของส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายระดับชาติ ส่งผลให้รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของเกษตรเพิ่มขึ้นมาโดยลำดับ โดยล่าสุดมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็น 74,483 บาท/ครัวเรือน/ปี สูงกว่าเป้าหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่กำหนดไว้ 59,460 บาท/ครัวเรือน ในปี พ.ศ.2564