มทร.รัตนโกสินทร์จัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 The 1st national Rmutr Conference และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 the first International Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัต […]

Read More

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมประชุมแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) เพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมประชุมแนวทา […]

Read More