SACICT ก้าวสู่ปีที่ 17 ชวนคนไทยกอดเก็บฐานรากแห่งความเป็นไทย ในงานวันสถาปนาฯ “ศิลปหัตถกรรมแห่งบรรพชน สู่หนทางแห่งอนาคต”

SACICT ก้าวสู่ปีที่ 17 ชวนคนไทยกอดเก็บฐานรากแห่งความเป็ […]

Read More

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้า (Story Telling)” จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

การสร้างแบรนด์ด้วยเรื่องราว Story Telling โดยมุ่งเน้นกา […]

Read More