คณะท่องเที่ยวฯ DPU ปรับใหญ่ 2 หลักสูตร รองรับธุรกิจการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่หลังการระบาดโควิด-19

คณะท่องเที่ยวฯ DPU ปรับใหญ่ 2 หลักสูตร Up Skill นักศึกษา เรียนท่องเที่ยว บวกความรู้ด้านการประชุมและอีเวนต์  เรียนโรงแรมบวกความรู้อาหารและสุขภาพ สร้างทักษะแบบบูรณาการ มั่นใจพร้อมตอบโจทย์งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปยุค Post-Pandemic

                    สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมก็ได้รับผลกระทบหนักเช่นกัน นอกจากผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้ว ยังส่งผลให้รูปแบบการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วย โดย BOOKING.COM รายงานข้อมูลนักเดินทางมากกว่า 200,000 คน ใน 28 ประเทศทั่วโลกรวมประเทศไทย โดยเป็นการรวมข้อมูลเชิงลึกของนักเดินทางบนแพลตฟอร์ม ระบุถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปหลังการระบาดของโควิด-19 อาทิ ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าต้องมาก่อน  เน้นสถานที่ใกล้และคุ้นเคย ปลอดภัยไว้ก่อน คำนึงถึงผลกระทบ  นิยมการทำงานที่สามารถเที่ยวไปด้วยได้ (workation) มากขึ้น  ชอบที่จะสัมผัสความสุขแบบง่ายๆ และเทคโนโลยีจะมีส่วนเข้ามากระตุ้นการเดินทางมากขึ้น

         ดังกล่าวข้างต้น ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม ย่อมต้องปรับตัวและปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPU ในฐานะสถานศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตบุคลากรสู่ตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยว  เล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาคสังคมและเศรษฐกิจ จึงปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 1.การท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์  2.การโรงแรมและธุรกิจร้านอาหาร โดยการเพิ่มทักษะสมัยใหม่เข้าไปในหลักสูตรมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเพื่อสร้างทักษะผู้เรียนให้สอดรับกับตลาดแรงงานในอนาคต

            ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์  คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPU กล่าวว่า DPU เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยที่เปิดสอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมมายาวนานกว่า 30 ปี จึงมีความเชี่ยวชาญในการสอนด้านนี้ ทั้งอาจารย์ผู้สอนยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรงและจบจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ โดยในส่วนของหลักสูตรการท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์ มีการบูรณาการการสอน และใช้สิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนการเรียนรู้ด้านธุรกิจการบิน ร่วมกับวิทยาลัยพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน  เช่น การเรียนรู้ในเครื่องบินจำลอง  และหลักสูตรการโรงแรมและธุรกิจอาหาร มีการบูรณาการการสอน และใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกับวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ เช่น  การเชิญวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ หรือการดูแลสุขภาพและความงาม

          “หลักสูตรการท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์  DPU ได้ปรับปรุงรายวิชาให้มีความใหม่และทันสมัย โดยกลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เพิ่มวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่   การออกแบบสื่อดิจิทัลสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและอีเวนต์ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวยุคใหม่ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม   โลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์  นอกจากนี้ ยังเพิ่มกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอีเวนต์ โดยครอบคลุมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจไมซ์ (MICE) ทุกประเภท ได้แก่ การจัดการประชุม  การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการ รวมทั้งการเน้นภาคปฏิบัติและการออกภาคสนามในหลายวิชา” ผศ.ดร.มณฑกานติ กล่าว

          ผศ.ดร.มณฑกานติ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรการโรงแรมและธุรกิจร้านอาหาร ได้ปรับปรุงรายวิชาใหม่ให้สอดคล้องกับธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเน้นด้านการดูแลสุขภาพ นวัตกรรมการบริการและดิจิทัล  นับเป็นหลักสูตรการโรงแรมแห่งแรกที่มีการสอนเรื่องการดูแลสุขภาพ ซึ่งจะเป็นความต้องการของธุรกิจโรงแรมหลังสถานการณ์การระบาดใหญ่โควิด-19 เช่น วิชาสุขภาพและความงามสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ  วิชาการดูแลสุขภาพทางเลือกในอุตสาหกรรมบริการ  วิชาการจัดการสปา  ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังเพิ่มการสอนวิชาด้านอาหารที่ทันสมัย ได้แก่ วิชาการขนส่งสำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่นิยมสั่งอาหารดิลิเวอรี่  ซึ่งทั้งหมดนี้สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ และมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์การทำงานและบริหารโรงแรมจากโรงแรมในเครือระดับโลก เช่น Mandarin Oriental, Le Meridien Hotels and Resorts, Marriott Hotels และอาจารย์ผู้สอนด้านอาหารยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบอาหารไทย อาหารตะวันตกและเบเกอรี่ ซึ่งจบจากสถาบันการสอนด้านอาหารชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          ทั้งนี้ ระหว่างการศึกษายังมี DPU PLACE โรงแรมระดับ 4 ดาว สำหรับฝึกปฏิบัติในบรรยากาศเหมือนจริง มีโปรแกรมบริหารจัดการโรงแรม PMS (Property Management System) ที่ทันสมัยและที่นิยมใช้ในโรงแรมสากล ได้แก่ OPERA PMS  และ ห้อง Lab คอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบสื่อดิจิทัล (Digital design) พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้แบบ Virtual Tourism นอกจากนี้ยัง มีห้องจัดเลี้ยงขนาดต่าง ๆ ที่หลากหลาย สำหรับการฝึกปฏิบัติจริง ทั้งในด้านการจัดเลี้ยง และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  พร้อมทั้ง CHEF LAB ที่ทันสมัยสำหรับฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพอีกด้วย

          คณบดีคณะการท่องเที่ยวฯ DPU กล่าวในตอนท้ายว่า ในด้านการประกอบอาชีพภายหลังจบการศึกษา นอกจากทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและย่อมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดอีเวนต์ หรือ เจ้าของกิจการที่พักแรม ร้านอาหารเบเกอรี่ ร้านกาแฟ ก็สามารถทำได้ เพราะนอกจากเนื้อหาการเรียนในหลักสูตรแล้ว DPU ยังสอดแทรกทักษะความเป็นผู้ประกอบการเข้าไปในรายวิชาของทุกคณะด้วย

            สำหรับผู้สนใจ  รับสิทธิพิเศษทุนการศึกษาพร้อม iPad และ Apple pencil   รวมมูลค่าสูงสุด 55,000 บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://tourism.dpu.ac.th/    หรือ  โทร. 02-954 7300 ต่อ 189 , 113 ,563