คุ้มครองสิทธิฯ จัด Series of International Human Rights Talk ครั้งที่ 4

คุ้มครองสิทธิฯ จัด Series of International Human Rights Talk ครั้งที่ 4 มุ่งเผยแพร่ความรู้มาตรฐานสิทธิมนุษยชนใหม่ๆ ในระดับโลก สู่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ จัดการบรรยายในหัวข้อ “อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ และบทบาทของไทยในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีในอาเซียน” ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจาก คุณเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานกล่าวเปิด ดร. รัชดา ไชยคุปต์ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก และนักวิจัยและอาจารย์เชี่ยวชาญเฉพาะ สถาบันเอเชียซึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมี ผู้บริหารจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฯ ประมาณ 120 คน เข้าร่วม และมี เจ้าหน้าที่กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เป็นฝ่ายเลขานุการ

สำหรับการบรรยายฯ ดังกล่าว ดร. รัชดาฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ สิทธิสตรีตามมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่สำคัญ ตลอดจนบทบาทของไทยในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีในอาเซียน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเป็นข้อมูลและนำไปพัฒนาการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมได้ให้ความสนใจสอบถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวางในหลายประเด็น อาทิ ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน บทบาทของภาครัฐในการจัดการสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อสตรี ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว มุมมองของหลักศาสนาต่อการปฏิบัติต่อสตรี เป็นต้น ทั้งนี้ การจัด Series of International Human Rights Talk ในลักษณะนี้จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดปีงบประมาณ 2564 เพื่อเผยแพร่ความรู้มาตรฐานสิทธิมนุษยชนใหม่ๆ ในระดับโลก ให้กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป