คุ้มครองสิทธิฯ ติดตาม พิจารณา และคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2/2564

คุ้มครองสิทธิฯ ติดตาม พิจารณา และคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2/2564

พร้อมกำหนดแผนการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในรูปแบบออนไลน์ เริ่มสิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม พิจารณา และคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meeting โดยมี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วย นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รองประธานอนุกรรมการ นายพิทยา จินาวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน นายไพฑูรย์ สว่างกมล ที่ปรึกษาด้านคุ้มครองพยาน นางจันทร์ชม จินตยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ นายณัฐพล ด่านจิตร์ตรง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยมี นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ นางบุญภาดา พึ่งบุญฯ อรุณเบิกฟ้า ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นฝ่ายเลขานุการ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาหน่วยงานที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม และองค์กรประชาสังคม พร้อมทั้งคัดเลือกหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์เอกสาร จากนั้นได้ร่วมกันกำหนดแผนการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Site Visit) โดยมีกำหนดดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ต่อไป