คุ้มครองสิทธิฯ ขับเคลื่อนส่งต่อหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

คุ้มครองสิทธิฯ ขับเคลื่อนส่งต่อหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 กับ หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต มุ่งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 กับ หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้นำหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติฯ ไปจัดอบรม ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยมี พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประธานคณะทำงาน กำกับ ติดตามและประเมินผลหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติฯ เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายความสุจริตทางวิชาการเพื่อนำไปสู่การเจรจาไกล่เกลี่ย และผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล พร้อมด้วย ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การกำกับ และติดตามการจัดอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีการสอนแบบออนไลน์ (Online) เต็มรูปแบบ โดยมีการกำหนดนัดวัน เวลา ทำการเรียนการสอนผ่านระบบประชุมทางไกล (Online Conference) และการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งการออนไลน์ (Online) และในห้องเรียน (On-site) ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่ ณ สถานที่จัดฝึกอบรมบางช่วงของหลักสูตร และมีบางหัวข้อวิชาทำการเรียนการสอนผ่านระบบประชุมทางไกล (Online Conference) ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดอบรมให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ต่อไป