คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมเวทีเสวนา “การหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาการซ้อมทรมาน

คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมเวทีเสวนา “การหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาการซ้อมทรมาน : มาตรการทางกฎหมาย และอื่นๆ” พร้อมเผยสถานะปัจจุบันของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เข้าร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ “การหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาการซ้อมทรมาน : มาตรการทางกฎหมาย และอื่นๆ” ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ผ่านทางออนไลน์ระบบ Zoom Meeting เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และประเด็นปัญหาการซ้อมทรมานในประเทศไทยและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการแสวงหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาการซ้อมทรมาน ทั้งมาตรการทางกฎหมาย และมาตรการอื่นๆ โดยมี นางพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธาน นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเสวนาฯ และมี นายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินรายการ

สำหรับการเสวนาในครั้งนี้ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้กล่าวถึงความเป็นมา สาระสำคัญ สถานะปัจจุบันของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. และกลไกการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ รวมถึงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และพันธกรณีตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมซึ่งมาจากหลากหลายภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ อย่างกว้างขวาง อาทิ การกำหนดบทบัญญัติที่เป็นสิทธิเด็ดขาดทั้งส่วนการป้องกันการทรมานและการอุ้มหาย การกำหนดมาตรการป้องกันการทรมานและการอุ้มหาย การให้อัยการเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการสืบสวนสอบสวน การบันทึกภาพและเสียงตั้งแต่ต้นของกระบวนการจับกุม การสืบสวน การสอบสวน และการคุมขัง และการกำหนดให้มีหน่วยงานกลางสามารถเข้าตรวจสอบสถานที่คุมขังได้ เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะรวบรวมเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลต่อไป