คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมอภิปราย “ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19”

คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมอภิปราย “ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19” พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก สิทธิในการชุมนุมโดยสงบ ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายในหัวข้อ “ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19” (Democracy and Human Rights During COVID-19) ซึ่งจัดขึ้นภายใต้กรอบการประชุม COVID-19 in Asia: Communication, Nationalism and Technology ในระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2564 โดย Asia Centre และ มูลนิธิฟรีดริชเนามัน (Friedrich Naumann Foundation : FNF) เพื่อประเมินผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การสื่อสารข้อมูลระหว่างรัฐกับประชาชน การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การใช้เครื่องมือดิจิทัลและนวัตกรรมเทคโนลีในภาคธุรกิจ เป็นต้น

สำหรับการอภิปรายในครั้งนี้ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของกรมฯ ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก และสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อาทิ การจัดตั้งคณะทำงานติดตามประเมินสถานการณ์การชุมนุม เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการชุมนุมต่อผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม การจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่การชุมนุมเพื่อแจ้งสิทธิหากมีการละเมิดสิทธิเกิดขึ้น การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ เกี่ยวกับมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชุมนุม รวมถึงสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ และเสรีภาพในการแสดงออก การพัฒนาสื่อเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในรูปแบบที่ทันสมัย เข้าใจง่าย และเข้าถึงได้โดยสะดวก เช่น วิดีทัศน์ Podcast และ Digital Platform การขยายช่องทางการเข้าถึงความยุติธรรมและบริการของกระทรวงยุติธรรมในรูปแบบออนไลน์และผ่าน Application นอกจากนี้ ยังได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับมุมมองความเห็นต่อสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย การช่วยเหลือเหยื่อที่ได้รับบาดเจ็บจากการชุมนุม การสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และแนวทางสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย อีกด้วย