คุ้มครองสิทธิฯ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ กรุงเทพมหานคร 3

คุ้มครองสิทธิฯ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ กรุงเทพมหานคร 3 ครั้งที่ 5/2564 มีมติพิจารณาจ่าย 8 ราย รวมเป็นเงินกว่า 3 แสนบาท

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร 3 ครั้งที่ 5/2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา มอบหมายให้ นายสุทิพย์ ไชยเดช หัวหน้ากลุ่มงานคณะกรรมการและอุทธรณ์ เป็นเลขานุการ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน 20 ราย โดยที่ประชุมมีมติพิจารณายกคำขอ จำนวน 3 ราย งดจ่าย จำนวน 9 ราย และอนุมัติจ่าย จำนวน 8 ราย รวมพิจารณาจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 394,382.50 บาท ทั้งนี้ เป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล