คุ้มครองสิทธิฯ สัมมนาวิชาการ “ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมภายใต้สถานการณ์ COVID-19”

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมสัมมนาวิชาการ “ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมภายใต้สถานการณ์ COVID-19” พร้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ และประเทศชาติโดยรวม

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้นางสาวเปรมยุดา ตันติกนกพร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)” ผ่านทางออนไลน์ระบบ Zoom Meeting และได้รับเกียรติจาก พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.วริศรา ศิริสุทธิเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ เป็นผู้เสวนาวิชาการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรียนรู้ร่วมกันในด้านกระบวนการยุติธรรมไทยภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการจัดสัมมนาวิชาการในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ ด้านการบริหาร และการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง อีกทั้ง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะและประเทศชาติโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ