คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อตรวจสอบ กรณีเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง

คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมการประชุมกับคณะทำงานเพื่อตรวจสอบ กรณีเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2564 นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ และเจ้าหน้าที่กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมการประชุมกับคณะทำงานเพื่อตรวจสอบ กรณีเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผ่านทางออนไลน์ระบบ Zoom Meeting โดยมี นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธาน โดยมี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการหรือแนวทางในการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของเด็กและเยาวชน ในกรณีที่มีเด็กและเยาวชนจำนวนมากถูกจับกุมดำเนินคดี อันเนื่องจากการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองโดยเฉพาะในพื้นที่แยกดินแดง กรุงเทพฯ ซึ่งหลายรายอาจไม่ได้รับการปฏิบัติที่ถูกต้องตามสิทธิในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกรณีการชุมนุมทางการเมือง โดยกรมฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการติดตามสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง การลงพื้นที่แจ้งสิทธิเชิงรุกรับเรื่องร้องทุกข์และรับคำขอเยียวยากับผู้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหาย ทั้งกลุ่มประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ สื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้ชุมนุม จำนวน 31 ราย ตลอดจนการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ เป็นต้น ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะได้เชิญกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าร่วมสังเกตการณ์ชุมนุม และหารือแนวทางการในคุ้มครองสิทธิผู้ได้รับผลกระทบของทุกฝ่ายในโอกาสต่อไป