โชว์ แชร์ เชื่อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไทยเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

        รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ หัวหน้าโครงการวิจัยการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนภาคกลางตะวันตก กล่าวว่า การประชุมนี้มีความสำคัญในแง่ที่ท้องถิ่นจะได้รับทราบนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จากนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยตรง ซึ่งจะทำให้เข้าใจแนวทางและมีแนวปฏิบัติเดียวกันในการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะในช่วงที่ชุมชนท้องถิ่นต้องเผชิญกับวิกฤตต่าง ๆ โดยการประชุมดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่ 8.30-16.30 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”  หรือ https://www.facebook.com/114584613236302 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

          ด้าน ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน ผู้อำนวยการแผนงานวิจัยการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ อปท.ทั่วประเทศ ชี้สังคมไทยยังขาดดุลยภาพและความเหลื่อมล้ำ ทำให้ชุมชนอยู่อย่างยากลำบากท่ามกลางวิกฤตต่าง ๆ ทั้งจากโรคอุบัติใหม่ ภัยพิบัติทางธรรมชาติและความผันผวนพลิกผันของเทคโนโลยี  “จุดคานงัด” สำคัญของการเปลี่ยนแปลง  คือ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ โดยหน่วยงานที่ควรเป็นเจ้าภาพหลัก คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพราะ อปท. เป็นหน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้ชิดชุมชนท้องถิ่นมากที่สุด และมีอำนาจหน้าที่โดยตรงตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ถึงแม้จะไม่มีความพร้อมด้านทรัพยากรและงบประมาณมากนัก  แต่การอยู่ใกล้ชิดกับปัญหามากที่สุด ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจและสามารถร่วมมือกับประชาชนในท้องถิ่นคิดค้นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ได้อย่างแท้จริงโดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนและทรัพยากรเป็นจำนวนมาก