CIBA DPU จับมือ 2 บริษัทด้านบัญชี เสริมทักษะนักบัญชีดิจิทัล ปูทาง นศ.บัญชีนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ปรับใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจในยุคปัจจุบัน

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPU เปิดเผยว่า  CIBA DPU ได้ลงนามความร่วมมือกับ  บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด และ บริษัท เน็กซ์ทู ซิสเท็ม จํากัด โดยในการร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ผ่านโปรแกรมบัญชีออนไลน์ 2.) สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการผ่านการจัดอบรมสัมมนาร่วมกัน และ 3.) เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมฝึกประสบการณ์ผ่านโครงการสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้เทคนิคการการวางระบบบัญชีออนไลน์ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวตอบสนองต่อการทำธุรกิจในปัจจุบัน ดังนั้นทักษะที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้น สามารถนำไปต่อยอดการทำงานในอนาคตได้

          CIBA DPU ตั้งเป้าหมายให้นักศึกษามีศักยภาพเหนือกว่า AI (Artificial Intelligence)  ดังนั้น การเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีให้กับสายอาชีพบัญชีถือเป็นทักษะสำคัญของนักบัญชีที่ต้องมีในอนาคต สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีที่เรียนจบออกไป จะต้องเป็นนักบัญชีดิจิทัลที่มีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์หลายด้าน เพื่อเสริมโอกาสในวิชาชีพมากขึ้น ที่สำคัญสามารถตอบโจทย์ความต้องการของแรงงานในอนาคตได้” ผศ.ดร.ศิริเดช กล่าว

ดร.อรัญญา นาคหล่อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี-CIBA กล่าวเสริมว่า สำหรับความเป็นมาของการร่วมมือกันทางวิชาการครั้งนี้ มาจากการผลิตหลักสูตรบัญชี ที่เน้น “บัญชีดิจิทัล” ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร โดย 1 ใน 4 รายวิชาอัตลักษณ์ คือ “การวางระบบบัญชีด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่” นั้น CIBA มุ่งเน้นให้นักศึกษาทำโครงงาน โดยโครงงานดังกล่าวจะเน้นให้นักศึกษาจำเป็นต้องหาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการวางระบบบัญชีออนไลน์และต้องใช้ต้นทุนให้น้อยที่สุด ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท FlowAccount ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทดลองใช้ระบบบัญชีออนไลน์ ทำให้นักศึกษาเลือกมาใช้วางระบบบัญชีและสรุปมาเป็นโครงงานได้ สำหรับผลตอบรับจากการใช้โปรแกรมดังกล่าว นักศึกษาส่วนใหญ่ชื่นชอบเพราะใช้งานง่ายและใช้ได้ทุกประเภทอุปกรณ์ เช่น มือถือ แทปเล็ต และคอมพิวเตอร์ มีฟังก์ชันการใช้งานครบ อาทิ ใบเสนอราคา ใบวางบิล ใบกำกับภาษี  เป็นต้น จากนั้นจึงได้หารือร่วมกันกับผู้ก่อตั้งบริษัท และนำมาสู่การลงนามความร่วมมือกันในครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสนับสนุนให้นักศึกษาของ CIBA ใช้ระบบบัญชีออนไลน์ฟรีจนจบการศึกษาซึ่งระบบบัญชีออนไลน์มีประโยชน์ต่อการเรียนและตรงตามหลักสูตรของ CIBA ยิ่งไปกว่านั้น บริษัท เน็กซ์ทู ซิสเท็ม จํากัด เอง ก็เป็นบริษัทที่เสริมแรงทางการพัฒนาทักษะนักบัญชีดิจิทัล เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและพัฒนาทักษะทางดิจิทัล ผ่านความร่วมมือในโครงการสหกิจศึกษาอีกด้วย

ดร.อรัญญา กล่าวทิ้งท้ายว่า ในอนาคตความต้องการแรงงานในสายอาชีพบัญชีดิจิทัลจะมีมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการเริ่มหันมาใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้การทำธุรกิจง่ายและรวดเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Cloud Accounting Software (โปรแกรมบัญชีสำหรับกิจการทั่วไป) รวมถึงเทคโนโลยี OCR หรือ Optical Character Recognition ที่เป็นการสแกนบิลต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบของข้อความ และสามารถบันทึกบัญชีได้อัตโนมัติ ดังนั้น นักบัญชีรุ่นใหม่ต้องเปลี่ยนบทบาทตนเอง และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้เรื่องของเทคโนโลยีเหล่านี้ เพื่อนำรายงานที่ได้มาวิเคราะห์ช่วยผู้ประกอบการวางแผนธุรกิจ อย่างไรก็ตามนักบัญชีรุ่นใหม่มีความโชคดีกว่ารุ่นเก่ามาก เพราะมีหลักสูตรการเรียนรวมถึงเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนให้การทำงานง่ายขึ้น และ CIBA  DPU เองก็ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมทักษะหลายด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาทุกคนได้จบไปเป็นนักบัญชีที่มีศักยภาพอย่างสมบูรณ์และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว