กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานที่ “อีมิแน้นท์แอร์”

คุณวีรยา รัตนนิตย์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและคณะผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกงานของนักศึกษาหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 8 คน ที่เข้ารับฝึกการอบรมและปฏิบัติงานกับบริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคุณวิรุฬ กังวาลโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ

บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดโอกาสรับนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ หลากหลายสาขาเข้าฝึกงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หลัก 5E ในด้าน Education ที่มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรสำหรับช่างเครื่องปรับอากาศ พร้อมยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ โดยจัดอบรมให้ความรู้ช่างเครื่องปรับอากาศทั่วประเทศ ให้มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานและมีความเป็นมืออาชีพ